Djipdun : in Ale Alema-mystearje

Djipdun : in Ale Alema-mystearje

Recensie

De derde politieroman van Jan Schokker met de wat aparte Ale Alema als rechercheur komt op gang als Germ bij Ale meldt dat zijn vrouw Anna al een tijdje weg is. Als Ale Germ even later buiten westen in diens huis vindt en dat huis nogal mysterieuze vondsten oplevert, worden er flink wat mensen op de zaak gezet. Daarbij is Wytske, de collega van Ale die we uit de eerdere boeken kennen, maar ook de vrouwelijke interim-baas met wie de eigenwijze Ale merkwaardig genoeg goed kan opschieten. Schokker houdt het verhaal, meer dan in de vorige boeken, redelijk binnen de perken. De komst van de nieuwe baas op het Heerenveense politiebureau versterkt de rol van Ale Alema en door de thuiskomst van zijn in Itali bivakkerende dochter Jelly zien we hem ook in zijn privsituatie. Behalve in de omgeving van Heerenveen speelt het boek zich af op Schiermonnikoog, waar Anna een huisje blijkt te hebben, dat op een gegeven moment afbrandt. Schokker is bepaald geen groot stilist, maar hij kan wel een vlotte, Friese politieroman schrijven, waarin het toeval wel weer een grote rol speelt. Kleine druk.

Jelle van der Meulen

Uitgeversinformatie

Anna Buttenveldt van Him fan Beetstersweach wurdt fermist. Har man Germ kloppet by resjersjeur Ale Alema oan, mar as se de twadde kear fprate fynt de Bontebokker Germ yn it koetshs, delslein. De fynst fan it boek Dramatysk Djipdn, skreaun troch Anna is it begjin fan in speurtocht dy't djip giet. Fan de kelder nder it koetshs nei it topke fan it dn mei it faknsjehs op Skiermntseach. It dollen yn it mystearje t it ferline is dreech en de wierheid is net samar boppe it waad, Skiermntseach en Beetstersweach te krijen en sa gefaarlik as yn Djipdn hat hy it noch net earder meimakke.

De tydlike, froulike pleatsferfanger fan Heine Hanssen soarget earst foar nochal wat argewaasje, foaral by Wytske, Mar Jo van Aken komt nei wat sy taseit. Dr mei Ale wol oer al komt sy letter wol wat te tichtby. Djipdn is spannend, mysterieus mar ek loftich. Ale Alema sit op 't heden goed yn syn fel en dat hat foar in part mei Jo van Aken te meitsjen, mar ek mei dochter Jelly. Sy is ths t Itaalje en hat in ferrassing by har.

Dit is it tredde boek yn de rige Ale Alema-mystearjes. De earste twa, De Koalmasaak en De SUC-saak en de bonken fan Brongergea, waarden goed ntfongen. De resjersjeur wurdt hieltyd populrder by it publyk.
Winkelprijs € 16,06 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
331
Materiaalsoort
ISBN
9789089543455
Taal
Editie / Druk
1e dr
Jaar van uitgave
2011
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
215 p
Hoogte
200
Breedte
124
Aantal banden
1
Bestelnummer
2011465564